خانه خشتی:برخی ازفعالان سیاسی ومذهبی با دیدن علائمی از یک انحراف اعتقادی سیاسی خطر شکل گیری فرقه ای انحرافی را هشدار دادندکه گاه از آن به «نوحجتیه»یا«حجتیهای جدید»یاد می شود.

13911206000038_PhotoA

شاید علت این نامگذاری،سابقه گرایش برخی رهبران این جریان به تفکرحجتیه درگذشته یا نقاط اشتراک آنان در قرائت انحرافی از عقیده مهدویت وپدیده ظهور باشد.امادر یک مورد از نتایج مشترک این قرائت ها نمی توان تردید داشت آن هم اینکه،حجتیه سنتی در دوره پیش از پیروزی انقلاب با حمایت و با واسطه ساواک ودستگاه های امنیتی انگلیس وآمریکا به نفی سیاست دینی ورهبری حضرت امام(ره) وبه عبارتی دقیق تر نظریه ولایت فقیه ورهبری انقلاب اسلامی رو آورده بود وامروز نیز حجتیه جدید با حمایت با واسطه برخی جریان های فرامرزی واحتمالاًفراماسونری با هم به نفی ولایت مطلقه فقیه ومقابله با رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازد. البته با این تفاوت که حجتیه سنتی با رهبری های سنتی وچهره های شناخته می شود،امارهبرهای حجتیه نو را باید در چهره های مکلا وشبه روشنفکر دیدکه از روحانیت ومرجعیت نیزعبور کرده ومدعی شفاف ذلال بودن شده وبا ادبیاتی صوفیانه نیز سخن می گویند.یکی از عوامل اصلی در بروز برخی چالش های سیاسی اجتماعی احتمالی در آینده این تفکر انحرافی است.

منبع:سایت تحلیلی الهی