اخبار ویژه

تکمیل و تجهیز کلیه مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان

رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب مطرح کرد :

تکمیل و تجهیز کلیه مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان

دکتر مظفری گفت :احداث و تکمیل 22 واحد شهری وروستایی رفسنجان ،تغییرات اساسی 18 واحد شهری و 38 واحد روستایی ،تکمیل و تجهیز کلیه مراکز بهداشتی درمانی رفسنجان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان انجام شده است.

گزارش بایگانی