تصویر هاشمی رفسنجانی_کاندیدای ریاست جمهوری-در پوستر یادواره شهدای نوق وبهرمان که پنجشنبه 26اردیبهشت برگزار میگردد،چاپ ومنتشر شد.

خانه خشتی:از مدتی قبل تحرکات اصلاح طلبان رفسنجان را پیش بینی وگوشه ای از آن را خدمت شما خوانندگان محترم معرفی نموده بودیم.در آن مطالب موضوع محوری، این مسئله قرار گرفته بود که زنده نگه داشتن نام ویادشهداء وقدردانی از زحمات جانبازان گرامی بسیار خوب وقابل تقدیر است امانکته ای که بسیار زشت وناپسند است استفاده ابزاری از شهداء وجانبازان است.

پوستر یادواره شهدای نوق وبهرمان

اتفاقی که در یادواره شهدای بخش نوق وشهر بهرمان رخ داد این بود که در پوسترهای تبلیغاتی ودعوت نامه ها عکس آقای هاشمی در کنار حضرت امام خمینی(ره) وامام خامنه ای (معظم له) آمده است،جدا از اینکه اندیشه های حال آقای هاشمی چقدر نزدیک به گفتمان انقلاب است این موضوع ابهاماتی را در خود دارد.

همیشه این طیف خود را برتر از دیگران دانسته و بر این نکته تأکید داشته که نباید مردم فریبی نمود،سال گذشته هم این کار انجام گرفت اما آیا سال گذشته هم آقای هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری بود؟!!

کا ر بد،بد است حال از جانب هرکسی که باشدچه چپ،چه راست،چه اصلاح طلب وچه اصول گرا.

البته نگویند که در زمان چاپ این پوستر هنوز مشخص نبوده است که آیا آقای هاشمی به صحنه خواهد آمد یا نه،که بر همگان روشن است.

مسئول محترم شهرستاان آیا تذکری به این موضوع که اولاً تبلیغات زود هنگام و دوماً استفاده ابزاری ازیادواره شهدا صورت گرفته است،داده اند؟اگر خیلی روشن می زدند که سخنرانی کاندیدای ریاست جمهوری و یا اینکه آقای هاشمی آمد قابل هضم تر بود،تا اینکه به اینگونه از یادواره شهدا استفاده ابزاری شود.

صادق باشیم و قصد سیاست بازی نداشته باشیم و آن هم آن طیف که همواره اصرار براین دارد که خود را صادق ترین جناح بر روی کره زمین معرفی کند!

متأسفانه در عین غفلت مسئولین شهرستان عکس کاندیدای ریاست جمهوری به این سطح گسترده در پوسترهای و دعوت نامه های یادواره شهدای بهرمان قرار میگیرد و انشاالله نه تبلیغات زود هنگام باشد،نه تخلف انتخاباتی،نه استفاده ابزاری از یادوار ه شهدا ونه…!!

از مسئولین نیز این توقع میرود که تیزبین بوده و باتوجه به شرایط موجود تأکیداتی به برگزارکنندگان این یادواره از قبل می دادند.

مواردمربوط:

* دیدار جمعی ازاصلاح طلبان با جانبازان بالای ۷۰ درصد ، یا احیای چهره اصلاحات درشهرستان رفسنجان

*در ادامه تحرکات اصلاح طلبان در رفسنجان این بار در قالب یادواره شهدا بخش نوق