اولین گلخانه هیدروپونیک (تولیدخیار گلخانه ای  بدون استفاده از خاک) در سطح استان گلخانه هیدروپونیک ، کارگاه تولیدی و ساختمان آتش نشانی  در منطقه نوق رفسنجان به بهره برداری رسیدند.
به گزارش خبر نگار خانه خشتی، اولین گلخانه هیدروپونیک در سطح استان با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان است که در آن میوه خیار بدون استفاده از خاک تولید میشود. گیاه در سبدهای حاوی کمپوست ، با روش آبیاری قطره ای رشد میکند و  روزانه به ۲ متر مکعب آب در هر هزار متر مربع نیاز است .