به گزارش خانه خشتی،ای کاش حاج همت بودی امروز ؛ نزدیک انتخابات است

ای کاش بودی تا برایت ستاد میزدیم ؛

رنگ خاکی را دست بند و شال گردن میکردیم می انداختیم روی دوشت

با یک چفیه و عکس انتخاباتی میشدی کاندیدای اصلح

شورای نگهبان تو را ندیده تایید میکرد ؛ کسی را که خدا تایید کرده مگر میشود بنده اش قبول نداشته باشد؟

بیا و احساس وظیفه کن ، تو هم مثل خیلی ها شعر و شعار تعریف کن

ز خاطرات جنگ بگو ؛ از هم رزم هایت بگو ؛

فخر بفروش که در فلان عملیات بودی و فلان فرماندهی برای تو بود!

بگو فلان درصد جانبازی داری و ترکش های بدنت چه وفا دارند….

میدانم از این حرف ها بلد نیستی؛تو صاف و خاکی هستی ؛ مثل لباست….

بیا و کاندیدا شو ؛ این انتخابات احساس وظیفه کن؛بیا و بگو یک روز جنگ شد و مرد میدان شدی ؛

بیا بگو امروز اگر بودی باز چفیه می انداختی و میامدی

بیا بگو برای تو فرقی بین صندوق مهمات و صندوق رای نیست ، هرجا حرف امام باشد تو آنجایی

فرقی ندارد امام خمینی یا امام خامنه ای

بیا بگو این روزها صدای خمپاره ها بیشتر شده است ؛ بگو خون به دل امام خامنه ای میکنند ؛

بد تر از جام زهر میدهند این نانجیب ها….

بیا بگو حاج همت ، پشت بیسیم صدایت ضعیف است

بیا بگو اگر بودی تاریخ جنگ را برای خودت نمینوشتی ؛

بیا بگو تا حرف در دهانت نگذاشته اند

بیا بگو که اینجا خیلی ها از ترکش های نخورده ناله میکنند ؛

بیا بگو میزان اعمال را با کارت و گزارش مینویسند

بیا و بگو که بسیجی میدان را خالی نمیکند ؛ بیا بگو حرف امام نباید زمین بماند!

امروز اگر اینجا بودی ؛ به پلاک های گمنام رای میدادی ؛

به بسیجی های گمنام رای میدادی ؛ بگو اگر اینجا بودی به شهادت رای میدادی ؛

به شهید خرازی ها ؛ به باکری ه ا؛ به زین الدین ها ؛ به کاظمی ها

اصلا به امثال خودت رای میدادی

تو مگر چه کم از کاندیدا های دیگر داری؟!

ریاست جمهور ؛ مرد میخواهد ، نه ادعا ، درد میخواهد ؛ نه دلیل؛

ترکش های تو،برای تایید شدنت کافی است

نیاز به بنیاد شهید ندارد

کارت فعال هم نمیخواهد

امروز اگر بودی ؛ انقلاب و میدانش تنها نمیشدند

خیابان های تهران را بوی عطر لباست پر میکرد؛

بیا همت ؛ همتی کن

به امثال تو نیاز دارد این انقلاب

اینجا مرد میخواهد ؛ یکی مثل تو

بیا حاج همت

تو هم مثل خیلی ها احساس وظیفه کن