به گزارش خانه خشتی،  شنیده شده که چهره های شاخصی در انتخابات شوراهای تهران رد صلاحیت شده اند.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اخبار محرمانه ، شنیده شده است محسن هاشمی؛فاطمه راکعی،معصومه ابتکار،دبیر،امیری فر،بهمن شریف زاده و افسانه بایگان رد صلاحیت شده اند.

منبع :بوتیا