اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت + عکس

  • شناسه خبر: 165292
اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت + عکس

در گزارش زیر به خلاصه ای از اخبار شهر رفسنجان که در ۱۹ الی ۲۵ مردادماه ۹۸ در پایگاه خبری خانه خشتی منتشر شده است، می پردازیم:     بزرگداشت روز خبرنگار در  شهر رفسنجان / تصاویر     از سری اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت مراسم بزرگداشت روزخبرنگار شبگذشته با حضور […]

خانه » رفسنجان » اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت + عکس

در گزارش زیر به خلاصه ای از اخبار شهر رفسنجان که در ۱۹ الی ۲۵ مردادماه ۹۸ در پایگاه خبری خانه خشتی منتشر شده است، می پردازیم:

 

 

بزرگداشت روز خبرنگار در  شهر رفسنجان / تصاویر

 

اخبار شهر رفسنجان

 

از سری اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت

مراسم بزرگداشت روزخبرنگار شبگذشته با حضور جمعی از مسئولین و خبرنگاران خبرگزاریها ، هفتهنامهها ، صداوسیما و پایگاههای خبری شهرستانهای رفسنجان و انار د رهتل هیلان رفسنجان برگزار شد.

 

 

 

 

زمزمه دعای عرفه در شهر رفسنجان

 

آوای دلنواز دعای عرفه روز گذشته در مساجد و تکایای شهر رفسنجان طنینانداز شد.

 

 

بدهی ۸ میلیارد تومانی باشگاه مس رفسنجان یک از اخبار شهر رفسنجان شد

 

 

مجید زیندینی سرپرست باشگاه مس رفسنجان در نشست با خبرنگاران رفسنجان با اشاره به  بدهی ۸ میلیارد تومانی باشگاه مس رفسنجان گفت: ۵۰ درصد آن به خاطر افزایش قیمت ها رقم است و این موضوع نه تنها ما بلکه وضعیت همه باشگاه ها است.

 

 

اولین تاکسی اینترنتی در رفسنجان یکساله شد/ تصاویر

 

حسنی یکی از اعضای تاکسی اینترنتی آنسی در مراسم جشن یکسالگی اولین تاکسی اینترنتی در رفسنجان (آنسی) و تجلیل از خبرنگار به مناسبت روز خبرنگار در هتل هیلان, ضمن خوش آمد گویی و تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خودرو های آنسی خود یک رسانه‌اند، آنسی قرار نیست به تاکسی اینترنتی ختم شود.

 

 

سفرنیمروزهیمحمدجوادفداییاستاندارکرمانبهرفسنجانصبحروزچهارشنبهباطرحآبیاریتحتفشارباغاتپستهدرکبوترخانبااعتباریکمیلیاردتومانوباسطحزیرکشت۸۳هکتارآغازشد.

از سری اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت بازدیدازکارخانهکاشیالماسکویررفسنجانوبررسیمشکلاتاینواحدصنعتی،کارخانهرفسنجانداروومجموعهبانوانفرهنگیورزشیآگاهوهمچنینبازدیدازمهمانشهرازدیگربرنامههایفداییدرشهررفسنجانبود.

استاندارکرمانهمچیندربازدیدازرونددوباندهشدنجادهنوقرفسنجانبیانداشت۱۳۰میلیاردتومانبرایدوباندهشدن۶۰درصدباقیماندهجادهنوقاعتبارنیازاست.

حضوردرجمعجمعیازجانبازانوآزادگانرفسنجاندرهتلباغودیدارباایشانبرنامهیپایانىفداییدررفسنجانبود.

 

فعالاندبیرخانهنخستینجشنوارهعکس«ازچشمدخترانببینیم»دررفسنجانتجلیلشدند/ عکس

محمدآبادیرئیسادارهفرهنگوارشاداسلامیدرآیینتجلیلازفعالاندبیرخانهنخستینجشنوارهعکس«ازچشمدخترانببینیم» کهروزپنجشنبهدرفرهنگسرایرسانهرفسنجانبرگزارشد،اظهارداشت:برگزاریجشنوارههاابزاریبرایارتقایسطحفرهنگجامعههستند.

درپایاناینمراسمازجمعیازخبرنگارانفعالجهتپوششواطلاعرسانیجشنوارهعکستجلیلبهعملآمد.

هشتمینگردهماییرزمندگانتیپادواتلشکر۴۱ ثاراللهدرشهرسرچشمهبرگزارشد/ تصاویر

سردار محمد مطهری جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در آیین هشتمین گرد همایی رزمندگان تیپ ادوات لشکر ۴۱ ثارالله ورزمندگان مدافع حرم که روز پنجشنبه در سالن سینمای آزادی شهر سرچشمه رفسنجان برگزارشد، ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گفت: مردمان دیار استان کرمان ۶۵۰۰ شهید شامل شهدای دوران دفاعمقدس ،شهدای تیپ لشکر ۴۱ ثاراللهوازشهرستان های رفسنجان،سیرجان،بردسیر،شهربابکو دیگر شهرها تقدیم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی کردهاند.

بیش از ۳۰ رزمنده ستادا دوات لشکر ۴۱ ثارالله استان کرمان به سوریه اعزام شدند

سرهنگ محمد حسین نعمتی زاده مسئول ستاد یادواره شهدای ادوات لشکر ۴۱ ثارالله استان کرمان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطر همه شهدای گرانقدر دفاعمقدس و شهدای ادوات لشکر ۴۱ ثارالله،بیانکرد: درسال ۹۰ به ابتکار شهیدا لله دادی ستاد ادوات لشکر ۴۱ ثارالله تشکیل شد و اولین گرد همایی رزمندگان در سال ۹۰ با ۴۵۰ نفر در کرمان برگزار شد و بعد از اینکه شهید الله دادی به سوریه رفتند توسط این ستاد یادواره های مختلف در شهر های مختلف بم، رابر،پاریز و برگزار کردیم.

کجرویهابهخاطردرکنشدنمفهومانقلاباست

مجیدفصیحیهرندیفرمانداررفسنجاندرسخنرانیپیشازخطبههاینمازجمعهاینهفتهاظهارداشت: نظامجمهوریاسلامیمبتنیبرآموزههایدینیوفرهنگیمااستواینآموزههاهرگزتولیدکنندهفسادنیستاگراتفاقیمیافتدبخاطرکجرویکسانیاستکهدرکنکردندکهانقلاببهچهمفهومیاست.

هرندیدرپایانبیانکرد: بسیاریازفرزندانشمابهدلایلعملیاتهاییکهبرعلیهدشمنانجاممیدادندبهاسارتدرآمدندیامحاصرهازسویدشمنشدندازهمانابتدادرککردندکهبایددنبالهمبارزهایکهدرکشوردارنددرآنجاهمداشتهباشندودرمقابلدشمنکوتاهنیایندوچنانایستادگیکنندکهدشمنبداندآنهاازاهدافخوددستنخواهندکشید.

ازپیراهنتیمباشگاهصنعتمسرفسنجانرونماییشد/ تصاویر

از سری اخبار شهر رفسنجان در هفته ای که گذشت رونماییازپیراهنتیمباشگاهصنعتمسرفسنجان با حضور سرپرست باشگاه مس صورت گرفت،نمایندهوجمعیازمسئولینشهرستانرفسنجاندرسالنفرهیختگان دانشگاهآزادبرگزارشد.

دراینمراسمازسرمربیوکادرفنیباشگاهتجلیلبهعملآمدوازپیراهنبازیکنانفوتسالبانواننیزرونماییشد.

لازمهاستمرارفرهنگغدیرتبعیتازولایتفقیهاست

حجتالاسلامعبدالرضامحیالدینیامامجمعهموقترفسنجاندرخطبههاینمازجمعه این هفته گفتلازمهاستمرارفرهنگغدیرتبعیتازولایتفقیهاستوغدیرروزیاسوناامیدیدشمناناست.

امامجمعهموقترفسنجانباتبریکعیدغدیرخماذعانداشت: مقامامامتاصلیترینجایگاهاستوغدیرروزیاسوناامیدیدشمناناست،ولایتسپرمحکمیدرمقابلدشمناناستاگرفتنهایانجامشودولایتتمامقدمیایستدمردمهمهنمیگذارندلحظهایولایتفقیهتنهابماندواینرادشمنانمیدادند.

برچسب ها:
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان