به گزارش خبرنگارخانه خشتی یک زوج جوان رفسنجانی بالباس عروسی درشعبه 2اخذرأی ،واقع درمسجدجامع این شهرحاضرورأی خودرابه صندوق انداختند.ایشان درپاسخ حاضرین مبنی بردلیل حضورشان بااین لباس درانتخابات گفتند:اعتقادقلبی داریم که این حرکت موجب بروزخیروبرکت درزنگی ماست ومابااین عمل نشان می دهیم که ارزش انقلاب ، نظام جمهوری اسلامی وخون شهدااززندگی مشترکمان بالاتراست وحضورمابه این شکل، به همشهریان می گویدکه امروزهیچ کاری بالاترازشرکت درانتخابات وتعیین سرنوشت شهرمان نیستوقطعاهیچ امری نمی تواندماراازاین حضوربازدارد.