به گزارش “خانه خشتی” فرمانداررفسنجان بااعلام این خبرافزوداین پروژه های ورزشی درشهرستان ودربخش های فردوس،نوق وکشکوئیه احداث خواهدشد.وی همچنین کلنگ دوساختمان جنبی واحداث تاسیسات گرمایشی وسرمایشی رادردوموردازپروژهای ذکرشده به زمین زد.