اداره نوسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان درسال جاری ، 6 مدرسه دولتی شاهد – شهید بهشتی – قدس – نمونه علی بن ابیطالب – صباغ وانصاری – دردست ساخت دارد .به گزارش “خانه خشتی” محمدرضا میرزایی مسئول پشتیبانی اداره اموزش وپرورش رفسنجان گفت : ازاین تعداد ، 2 مدرسه ابتدایی ، 3 مدرسه راهنمایی ، ویک مدرسه دبیرستان با اعتباری تقریبا 10 میلیارد ریال درمراحل اولیه ساخت هستند .
وی افزود: این پروژه های مدرسه سازی 30 درصد رشد وبقیه ساخت و ساز انها تااول مهرماه سال 92 تکمیل خواهد شد . ( محقق می شو د )
میرزایی همچنین یادآورشد : خیرین مدرسه ساز نیز درسال گذشته مدرسه هدی را با هزینه 2 میلیارد ریال ساختند ومدرسه معاف وعلوم دینی را نیز در سال جاری با اعتبار تعیین شده 2 میلیلرد ریال دردست ساخت دارند .