“خانه خشتی” : 8000نفر از نوجوانان 11 تا 15 سال کرمان در قالب 800 کارگاه آموزشی آموزشهای مربوط به فرهنگ پذیری بانک کودک و نوجوانان را فراگرفتند.

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، آقای ربیع پور مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان روز گذشته در حاشیه  مراسم افتتاح دومین شعبه فرهنگ پذیری بانک کودک و نوجوانان در رفسنجان اعلام کرد: این کارگاه به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم فرهنگ پذیری مباحث اقتصادی ، ایجاد روحیه استقلال طلبی و گسترش فرهنگ سپرده گذاری و انجام امور بانکی و مفاهیم اقتصادی و مالی برپا می شوداین دومین شعبه در استان کرمان است که در رفسنجان راه اندازی می شود