به گزارش “خانه خشتی”

عشق و ارادت مردم به پیامبر اعظم(ص)(خانه خشتی)۱٫