به گزارش “خانه خشتی”، هیئت های عزاداری در شب تاسوعا یک سره سیاه پوش بود.

عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان26 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان25 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان23 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان21    عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان22 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان24   عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان14 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان11 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان13 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان12 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان10  عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان8 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان7 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان6 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان5 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان4 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان3 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان2 عزاداری شب تاسوعا هیئت کربلا رفسنجان1