تصویری از جوانی آیت الله مکارم شیرازی

 آیت الله ناصر مکارم شیرازی در سنین جوانی