به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” نمایشگاه کوچه بنی هاشم در روستای قوام آباد رفسنجان درحال برگزاری می باشد. این نمایشگاه به همت مجمع ثامن الائمه و هیئت قاسم بن الحسن این روستا دایر گردیده است. گفتنی است طبق اعلام مسئولین برگزار کننده، این برنامه در حدود 10 سال است که  ایام فاطمیه در این روستا دایر می گردد.

جوانان برگزار کننده این نمایشگاه در صحبتی با خبرنگار “خانه خشتی” از دستگاه های تبلیغاتی و مسئولین امر درخواست توجه بیشتر به این برنامه را داشتند.