به گزارش “خانه خشتی”:

شهید سید رسول هاشمی :

ای مادر دوست دارم در کنارت باشم اما چه کنم که مسولیتی سنگین تر از دوست داشتن تو بر دوشم می باشدو آن حفظ ونگهداری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی است امامی که هدفش الله است وبرای خدا قدم بر می دارد ویک لحظه از خدا غافل نیست.

منبع : وبلاگ  و بالنجم هم یهتدون