به گزارش خانه خشتی،گردهمایی فعالان قرآنی شهرستان رفسنجان درمحل مجموعه ی فرهنگی افصح هجری برگزار گردید.

دراین همایش  تعدادی ازمسئولین واعضای کانون های قرآنی تحت پوشش دارالقرآن این سازمان حضور داشتند.

ریاست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ر فسنجان حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به روایتی ازپیامبراعظم(ص) گفت:هرکس در زمان فعالیت قرآنی ازدنیابرود ویا اینکه درزمان مرگ زندگی قرآنی داشته باشد،شهید از دنیا رفته واگردر حرارت روز قیامت بخواهدچتری برسرونورهدایتی به همراه داشته باشد بایدقران رایاد بگیرد،بیاموزدوبا قرآن باشد.

ایشان بیان کردند که با داشتن قرآن دیگرنباید شاهد اختلافات ومشکلات در جامعه باشیم وچنانچه مردم ومسئولین قرآن وولایت را درکنارهم داشته وازآنها پیروی کنندقطعاً جامعه خوبی خواهیم داشت.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی،جمع حاضر را به حضورگسترده درانتخابات فراخواند وگفت:باچشم باز پای صندوق های رأی حاضرشویم ورأی اصلح را به صندوق بیاندازیم.

در ادامه مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان به تشریع برنامه های سال92 موسسات وخانه های قرآنی پرداخت واز اعتبارات جدید به فعالان قرآنی خبرداد.

امیرزینلی گفت:دارالقرآن ارطرح های خوب وموفق قرآنی استقبال میکندوآنها را مورد پشتیبانی قرار می دهد