نمای هوایی از جاده چالوس و رودخانه کرج در سال 1320 شمسی
منبع:تابناک