به گزارش “خانه خشتی”:سال گذشته ما این موقع برف رو فقط توی تلویزیون دیدیم اما امسال داریم با چشم های خودمون می بینیم. خدا امسال که همه دنیا می خوان که ما نباشیم در رحمتش رو باز باز گذاشته برای ما ایرانی ها و مخصوصاٌ رفسنجونی ها. برف بارید و شهر ما هم برفی شد و خونه ی خشتی ما هم از همیشه قشنگ تر…

برف اومده. همه جا سفید پوش شده، خدا هم داره می گه آدما بسه، اینقدر عیب های هم رو به رخ هم نکشید.

خدا شکر. فقط همین

بیاید ما هم مثل برف پاک و سفید باشیم البته زود آب نشیم