به گزارش “خانه خشتی”

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان2

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان9

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان3

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان6

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان4

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان13

7بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان12

8بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان14

10بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان5

15بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان

بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان11

16بازدید تجار ترکیه از پسته رفسنجان