معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی“، وضعیت راه های رفسنجان را نامناسب دانست و گفت: رفسنجان شهر بسیار خوبی است، اما از نظر راه مشکلات فراوانی دارد.

سید حسین میرشفیع اظهار داشت: طبیعتاً باید برای رفع معضلات راه در شهری با جمعیت نزدیک به 300 هزار نفر جمعیت و ترافیک بالای کشاورزی، تلاش کنیم.

وی افزود: امیدواریم مشکلات را به حداقل رسانده و بودجه ای برای آن اختصاص دهیم.

میرشفیع در ادامه از اقدام اصلی وزارت راه برای تعیین شاخص های ایمنی راه ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه، کلیه راه ها از نظر ایمنی درجه بندی شده و نقاط نا امن برطرف می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: این شاخص ها شامل نصب علائم، حاشیه راه، و متناسب با شاخص های ایمنی برنامه ریزی شده و اعتباراتی برای آن اختصاص می یابد.