به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، مسجد جامع شهرستان رفسنجان در روز دانش آموز، میعادگاه عاشوراییان و استکبارستیزان شد.

روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (5) روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (4) روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (3)  روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (9) روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (8) روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (7)  روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان (10)

روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان9 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان10 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان12 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان11 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان13 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان18 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان21 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان27 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان8 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان22 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان23 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان20 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان17 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان5 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان16 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان28 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان26 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان15 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان25 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان4 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان24 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان14 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان7 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان19 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان1 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان2 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان3 روز عاشورا و سیزدهم آبان مسجد جامع رفسنجان