به گزارش خانه خشتی ، روز گذشته پیکر مطهر شهید غواص حسن عبداللهی با حضور در بخش های مختلف رفسنجان از جمله ناحیه مقاومت بسیج، فرمانداری، نیروی انتظامی، دانشگاههای و حوزه های علمیه این شهر را عطر آگین کرد.

همچنین عصر روز گذشته نیز یادواره شهدای کشکوئیه با حضور پیکر این شهید گرانقدر و یک شهید گمنام برگزار شد.

منزل پدری شهید عبداللهی آخرین مکانی بود که پیکر مطهر شهید در ان حضور داشت.

تصاویری را که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به حضور پیکر مطهر شهید در جمع دانشجویان دانشگاههای ولیعصر(عج)، آزاد اسلامی و پیام نور رفسنجان است:

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

اقامه نماز وحدت ادارات رفسنجانبا حضور پیکر شهید عبداللهی در دانشگاه آزاد

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان

حضور پیکر شهید غواص حسن عبداللهی در دانشگاه پیام نور رفسنجان