180 تن ریشه شیرین بیان به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون ریال از رفسنجان برداشت شد.