شهر من رفسنجان

اهمیت تربیت نیروی کارآمد و توانمند در حوزه بهداشت و درمان

مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

اهمیت تربیت نیروی کارآمد و توانمند در حوزه بهداشت و درمان

مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی در برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» به بیان اهمیت تربیت نیروی کارآمد و توانمند در حوزه بهداشت و درمان پرداخت.