طنز و کاریکاتور

نظام آموزشی یا آموزش نظامی؛ مسئله این است!

قدری بیاندیشیم؛

نظام آموزشی یا آموزش نظامی؛ مسئله این است!

حکایت نظام آموزشی ما حکایت این مدرسه است. هزاران هزار انسان را که خدا به هرکدام توانایی‌های خاص خودشان را داده است وارد محیطی با آموزش یکسان می‌کنیم و اگر یک نفر هم خلاف این مسئله عمل کند، برچسب می‌خورد که ازنظر ذهنی ضعیف یا تنبل است.