خانه » دوربین خانه خشتی در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه آبیاری تحت فشار کبوترخان رفسنجان

دوربین خانه خشتی در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه آبیاری تحت فشار کبوترخان رفسنجان

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان