خانه » بارش سومین برف زمستان از شب گذشته در رفسنجان آغاز شد و تا صبح امروز ادامه یافت.

بارش سومین برف زمستان از شب گذشته در رفسنجان آغاز شد و تا صبح امروز ادامه یافت.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان