وی نتایج شمارش آراء را به شرح ذیل بیان نمود:

۱-    آقای سیداحمد خاتمی فرزند سیدمهدی دارای  ۷۰۱۹۷۲ رأی
۲-    آقای محمد بهرامی خوشکار فرزند حسین دارای ۶۷۲۶۰۸ رأی
۳-    آقای امان اله علیمرادی فرزند عبداله دارای ۵۵۹۶۵۶ رأی
۴-    آقای سیدجلیل صدرطباطبائی فرزند سید احمد دارای ۴۸۶۱۰۷ رأی
۵-    آقای احمد شیخ بهائی فرزند جواد دارای ۲۲۴۰۵۹ رأی

توحیدی اظهار داشت: در اجرای ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان کرمان آماده دریافت شکایات می‌باشد.

وی تاکید کرد: به استناد ماده  ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ شکایت حود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند.