به گزارش خانه خشتی، چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و کشت های گلخانه ای صبح امروز در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان با حضور مسئولین شهرستان و پژوهشگران برتر کشور آغاز بکار کرد.

از۲۰۰ مقاله ارسالی به این کنگره از سوی پژوهشگران سراسر کشور ۱۷۷ مقاله پذیرفته شده که ۱۲۹ مقاله بصورت پوستر ارائه خواهد شد.

قرار است در این کنگره ۸ مدعو داخلی و خارجی پیرامون جدیدترین موارد علمی در زمینه کشت های گلخانه ای و پیوند سبزی ها سخنرانی داشته باشند.

از بسیاری از محققان برتر کشور و اساتید دانشگاه ها برجسته سراسر کشور برای حضور در این کنگره دعوت بعمل آمده است.

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۲)

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۳) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۴) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۵) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۶) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۷) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۸) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۹) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۰) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۱) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۲) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۳) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۴) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۵) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۶) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۷) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۸) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۱۹) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۲۰) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۲۱) چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان (۲۲)