9 دی یک روز ماندگار از حضور یک ملت بالغ، فهیم و اثرگذار