30 هزار نفر در رفسنجان دفترچه بیمه سلامت دریافت کرده اند