24خردادانتخابات پرشوری خواهیم داشت/رئیس جمهور باید در عمل وگفتار تابع قانون باشد