22 مبلغ همزمان با دهه آخر ماه صفر به کشکوئیه اعزام می شوند