” شیار 143 ” با حضور عوامل این فیلم در رفسنجان اکران شد