آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی/ الزام برای استفاده از دامنه کشوری