به گزارش خانه خشتی، تصاویری که در ادامه می بینید نمونه هایی از سفره های هفت سین نوروزی در نگارخانه فرهنگ رفسنجان می باشد:

نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۶) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۷) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۸) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۹) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۰)   نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۳) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۴) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۵) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۶) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۷) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۸) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۱۹)  نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۱)  نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۳) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۴) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۵) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۶) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۷) نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۲۸)  نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۳۰)   نوروز ۹۵-رفسنجان-خانه خشتی (۳۳)