خانه » وی با توصیه به کسانی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند گفت نصف تلاشتان را بگذارید برای اینکه سران فتنه بگویند بیراهه رفتیم و ضربه به کشور زدیم که قطعا وضعیت عوض می‌شود.

وی با توصیه به کسانی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند گفت نصف تلاشتان را بگذارید برای اینکه سران فتنه بگویند بیراهه رفتیم و ضربه به کشور زدیم که قطعا وضعیت عوض می‌شود.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان