خانه » فعالیت ۱۰ واحد تولیدی در صنایع شیمیایی و بیش از ۱۵ واحد صنعتی ساختمانی در رفسنجان

فعالیت ۱۰ واحد تولیدی در صنایع شیمیایی و بیش از ۱۵ واحد صنعتی ساختمانی در رفسنجان

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان