خانه » با یک تأخیر 30 دقیقه ای ورود کرد؛ به او گفتم کسی که کار نشریه می کند باید وقت شناس تر از این باشد به طنز پاسخ داد: ما مردمی هستیم با میلیون ها سال تمدن و نیم ساعت تأخیر!

با یک تأخیر 30 دقیقه ای ورود کرد؛ به او گفتم کسی که کار نشریه می کند باید وقت شناس تر از این باشد به طنز پاسخ داد: ما مردمی هستیم با میلیون ها سال تمدن و نیم ساعت تأخیر!

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان