خانه » با ولایت با کسی معامله نمی کنیم / خاتمی تندرو است چون مقابل آمریکا ایستاده / سنگر خبرگان نباشد از سنگر نماز جمعه تمام وجودمان را فدای رهبری می کنیم

با ولایت با کسی معامله نمی کنیم / خاتمی تندرو است چون مقابل آمریکا ایستاده / سنگر خبرگان نباشد از سنگر نماز جمعه تمام وجودمان را فدای رهبری می کنیم

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان