خانه » امام خمینی: هر مسلمان یک سطل آب بریزد اسرائیل را سیل می برد

امام خمینی: هر مسلمان یک سطل آب بریزد اسرائیل را سیل می برد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان