خانه » ابوالحسن صادقی جهانی، مدیر سابق صدا و سیمای مرکز قزوین بر مسند مدیریت صدا و سیمای مرکز کرمان تکیه می زند.

ابوالحسن صادقی جهانی، مدیر سابق صدا و سیمای مرکز قزوین بر مسند مدیریت صدا و سیمای مرکز کرمان تکیه می زند.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان