سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

  • شناسه خبر: 3866
سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است. به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرنگاران، ۶۵ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۲۹ فروردین ماه طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند. اسامی شهدا […]

خانه » سیاسی » سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرنگاران، ۶۵ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۲۹ فروردین ماه طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.
اسامی شهدا به شرح زیر است:
رضا سلطانی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فرهاد خسروی داد، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد گوهرریزی، تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۲/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
رسول محمدی آییز، تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۱۰/۱۰،تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فرهاد سعید نژاد، تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۶/۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
سعید مظاهری تیرانی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ولی الله سطوتی ذاکر، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فریدون فرهاد کیانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۱۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۹، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
رضا موسی پور، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۵/۲۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ماشا الله عباس پور، تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منوچهر عباس قلعه جوق، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی کهوردی نژاد بندری، تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۹/۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمود گل کارمقدم، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۸/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
مسعود عباسی چی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۱۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
کاظم نظافت قره لو، تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۲/۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منصور مبارکی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۴/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد تقی علی راد، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
سید رئوف حسینی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
امیر جهان بخش، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۸/۲۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن تیموری، تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۱/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عباس ساوجی نیا، تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۷۴/۱/۲۹، محل ترور: ایرانشهر، گروه ترور کننده: اشرار
اصغر شکوهی پاک، تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۲/۲۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ابوالحسن علی زاده با همت، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
غلام عباس نحفیفه، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۰/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
نصرالله عزیزی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۵/۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
اصغرقلندری، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منصور کاظمی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد رضا بزی، تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۶/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: زابل، گروه ترورکننده: اشرار
غلامی علی نقنه، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱۰/۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی زارع نعمتی، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۷/۱۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمدرضا خوش زاد، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۹/۲۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی رضا ولی پور سگوند، تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۲/۱۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
یعقوب خردمند، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۴/۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
پرویز ستاری، تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۵/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱/۲۹، محل ترور: دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
محمد هاتفی شرقی، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ناصر حسن نژاد، تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۱/۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ابراهیم حر آبادی،تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد رضا رضوانی نوغانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۳/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عظیم زارعی،تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۱/۲۰، تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۱/۲۹، محل ترور:نصرت آباد زاهدان، گروه ترور کننده: اشرار
شعبان علی دل پسند کیاسرایی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
الله رضا درتومی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۴/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
قاسم آزادی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۲/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن اعتباریان، تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد یزدی، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عیسی فرستوده، تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۴/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۱/۲۹، محل ترور: بم،گروه ترور کننده:اشرار
محمد علی سعیدی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
مسعود انشایی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۸/۱۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن رونده، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد بهزاد پناه،تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
نادر افشار جوان، تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۴/۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد باقری، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۱۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عباس بوربور، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۷/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد بهرامی، تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۹/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
رضا پرور، تاریخ تولد: ۱۳۳۲/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن پرهیزگار،تاریخ تولد:۱۳۳۳/۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
قاسم ترابی پور، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد حسین محمدی پور، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۵/۱۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱/۲۹، محل ترور: جالفابرکان بوکان، گروه ترور کننده: دموکرات
غلامرضا حسین علی زاده،تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۰/۲۰، وی سرباز بود، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۹، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
ابوبکر حاجی زاده، تاریخ تولد: ۱۳۲۷، تاریخ شهادت: ۱۳۷۳/۱/۲۹، گروه ترور کننده: عناصرتروریست
یحیی جعفری اصل، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۳/۲، وی سرباز بود،تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱/۲۹، گروه ترور کننده: عناصر تروریست
غلامرضا جعفری، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱/۱، وی سربازبود، تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۲۹، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
محمد علی تاجیک، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۵/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱/۲۹،گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
عبدالله تحویلی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱، وی دانش آموز بود،تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱/۲۹، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
عبدالله جمالی محمودی، تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۴/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱/۲۹، گروه ترور کننده:‌عناصرتروریست
یدالله حمامی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۵/۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱/۲۹، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

برچسب ها:
سياه ترين برگ از تاريخ جنايات منافقين در ايران
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان