اسامی ۱۰۰ نفر برگزیده قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی حفظ «سوره یس»

  • شناسه خبر: 144339
اسامی ۱۰۰ نفر برگزیده قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی حفظ «سوره یس»

اسامی برگزیدگان مسابقه بزرگ قرانی حفظ سوره یاسین اعلام شد.

خانه » آخرین اخبار » اسامی ۱۰۰ نفر برگزیده قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی حفظ «سوره یس»

به گزارش خانه خشتی ، مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ قرآنی حفظ سوره یس، عصر دیروز  با حضور جمعی از مسئولین رفسنجان در تالار خیام دانشگاه ولی عصر برگزار گردید. در پایان این مراسم قرعه کشی انجام و اسامی ۱۰۰ نفر از بین ۵۷۱ نفر راه یافته به این مرحله برگزیده شد.

 

** در بالای هر جدول کادری تعبیه شده که با استفاده از آن میتوان مشخصات را جست و جو کرد**

 

نفرات اول تا سوم :

کد ملینامنام خانوادگیحوزهجایزه
۴۴۳۳۵۴۹۸۴۳آزادهرنجبر سلیمیانار۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۱۹۸۶۴۵حلیمهاژدری حیدرابادیرفسنجان۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴۸۲۹۹۷۵۲۷۱هاجرنقدیرفسنجان۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۱۷ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی:

کد ملینامنام خانوادگیحوزهجایزه
۳۰۵۱۸۶۵۳۹۷فاطمهمقیمیانرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۴۴۶۹۷۰۵۸۳۷سمیهزارعانار۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۰۱۵۰۰۲۵بتولاحمدیانرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۸۵۴۶۹۷فاطمهچاهخوییانار۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۵۴۲۹۷۸۸۲۲۸فاطمهمهر علیزادهانار۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۱۴۹۷۴۹۴۳۳علیمحمودیسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۴۰۲۹۳۰۷۹نیلوفرمحمدحسنی نسب اسمعیل آبادرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۱۲۹۳۳۳فاطمهاصغری نژادرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۱۶۹۱۱۴طیبهعرب بدوییرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۹۶۴۸۷۵زینبعبداللهی راویزرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۷۸۴۸۲۶مریممعصومیرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۲۶۲۶۳۳سودهکلانتریرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۶۰۷۹۴۴۹۵۱۱مریمعبدالهیرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۴۰۱۸۰۵۷۶ریحانهحسینی پور نوقی زادهانار۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۰۶۵۷۰۴۹یداللهرضایی کمال اباد

رفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۰۱۱۴۳۲۰فخریچیت سازرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۸۳۰۶۱۵راضیهابراهیمی نژادرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۱۳ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی (شاغلین مس)

کد ملینامنام خانوادگیحوزهجایزه
۲۹۹۱۷۹۶۹۹۵مجتبیحسنی کبوترخانیرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۰۲۷۶۳۸حسنباقری پورداورانیرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۱۲۷۰۷۱روح اللهپورباقریرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۰۵۵۵۹۳رضاعظیمی راویزرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۲۶۷۲۲۸علیزین الدینیرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۱۱۵۲۸۵۴محمدکاربخشرفسنجان۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۷۰۲۳۸۸۸۲معصومهآبروزانسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۱۷۳۱۲۱رسولسیاهکوییسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۳۳۹۹۱۵بنت الهدیایران نژادسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۵۲۳۰۰۳۵۰فائزهبرناسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۲۹۹۰۳۶۲۹۶علیاطمینانسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۱۴۹۸۸۰۳۴۳روح الهجعفری کنکیسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۱۴۹۷۱۱۷۸۹بتولرستمی استبرقسرچشمه۵۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۶۷ جایزه غیر نقدی:

کد ملینامنام خانوادگیحوزهجایزه
۳۰۵۱۳۲۷۷۲۷سمیهرضایی سرداریرفسنجانپاور بانک
۳۰۵۱۶۲۳۴۹۰مهدیهرنجبر ناصریهرفسنجانپاور بانک
۵۴۲۰۰۷۵۹۹۷نجمهاسماعیلیانارپاور بانک
۵۴۲۰۰۰۲۵۱۵فائزهحیرانی پورانارپاور بانک
۵۴۲۹۸۳۳۷۴۶سمیهغلامرضاییانارپاور بانک
۳۰۵۰۳۵۲۹۹۱فاطمهبرزینرفسنجانپاور بانک
۳۰۵۲۲۴۴۶۲۰فاطمهشفیعی نژادرفسنجانپاور بانک
۳۰۴۰۱۰۸۸۸۳محبوبهحسنی مهدی ابادرفسنجانپاور بانک
۵۴۲۰۰۸۳۳۷۱زهراپیخستهانارپاور بانک
۳۰۵۱۲۴۳۲۵۶زهرازینلی پوررفسنجانپاور بانک
۵۳۶۰۱۷۰۶۵۴یحییجهشرفسنجانپاور بانک
۳۷۳۲۱۸۴۵۶۰منیژهایران پوررفسنجانپاور بانک
۳۰۴۰۶۶۳۷۵۵نرگسحدادیرفسنجانپاور بانک
۳۰۵۰۱۱۵۴۱۶مژگانرضایی فررفسنجانپاور بانک
۳۰۴۰۳۶۲۸۹۵زهرهمحمدیرفسنجانپاور بانک
۳۰۵۲۲۵۰۶۲۰مرضیهملاییرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۱۲۷۰۶۴۴اعظمرحیمی رحمت آبادیرفسنجانصنایع دستی
۵۶۴۰۰۱۹۵۱۴امیرمحمدشفیعیرفسنجانصنایع دستی
۳۱۴۹۲۲۸۴۶۸زهرافاتحی چناررفسنجانصنایع دستی
۲۹۹۴۰۴۶۵۶۳اعظممیرزائیرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۱۳۳۰۳۸۸مریمرضایی نیکرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۰۶۷۴۸۳۰عصمتبلوچ مهدی آبادرفسنجانصنایع دستی
۶۰۶۰۰۳۷۹۲۵حمیدهراوندرفسنجانصنایع دستی
۳۰۴۰۳۵۷۶۹۷رقیهرضویرفسنجانصنایع دستی
۳۰۴۰۵۰۲۷۳۵فاطمهکریمی نوش آبادرفسنجانصنایع دستی
۳۰۴۰۰۷۱۷۹۳رقیهانصاری مقدمرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۲۱۷۹۵۹۴منیژهشریفیرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۲۳۲۱۹۱۹فاطمهغلامحسینی قائمیهرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۰۷۸۵۲۹۲محمدرزانیرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۰۲۷۳۶۲۳اکرممیرزاییرفسنجانصنایع دستی
۳۰۴۰۱۳۷۳۲۸فریبارضائی نژاد بهرمانرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۰۷۳۴۸۳۳محمدامیری داورانرفسنجانصنایع دستی
۵۴۲۹۹۸۰۰۶۴مهدیهجعفریان غلامرضایی

انارصنایع دستی
۳۰۵۱۳۸۹۶۱۷سعیدهمحی الدینیرفسنجانصنایع دستی
۳۰۵۱۳۴۳۱۰۲زهرهادیبیرفسنجانصنایع دستی
۱۲۸۸۰۵۴۸۷۴فردوسنجاتیرفسنجاناتو
۳۰۵۲۱۳۰۳۲۳فائزهدیانتی نیارفسنجاناتو
۳۰۴۰۲۷۳۹۶۵سمیهشریف آبادی جلالیرفسنجاناتو
۲۹۹۲۷۳۹۴۸۰زهرا فهیمه الساداتمرتضویرفسنجاناتو
۳۰۸۰۱۲۰۷۱۱فاطمهناصح زادهاناراتو
۲۹۸۰۱۱۶۰۶۸فهیمهآشورماهانیاناراتو
۳۰۴۰۲۰۶۲۲۲زهرهعبدالله پوررفسنجاناتو
۳۰۵۲۲۵۳۵۱۴میناقرایی خضریرفسنجاناتو
۳۰۷۱۶۷۹۶۵۳زهرهخدابخشی پاریزیسرچشمهاتو
۳۰۷۱۴۶۴۸۰۰خدیجهلری گویینیسرچشمهاتو
۳۰۵۰۷۲۰۷۳۵زهراکلانتری پوررفسنجاناتو
۳۰۴۰۶۶۶۸۳۵مطهرهلری گوئینیرفسنجاناتو
۳۰۵۱۳۹۲۸۰۴ندافتحی پیش استارفسنجاناتو
۳۰۵۰۵۶۲۸۹۷حسینزمانیرفسنجاناتو
۳۰۴۰۰۷۷۳۸۴فائزهکساییسرچشمهاتو
۵۴۲۰۰۰۱۴۵۴نصرتصاحبیاناراتو
۳۸۴۲۳۳۶۲۷زهرامحمدمیرزاییرفسنجاناتو
۳۰۵۲۱۱۳۲۸۳فاطمهحکیمیرفسنجاناتو
۳۰۵۱۱۵۳۴۱۹
حسینجلالی شریف آبادرفسنجاناتو
۳۲۲۶۱۴۶۶۱روح اللهغلامرضایی زادهرفسنجاناتو
۳۰۴۰۲۶۰۷۴۱ریحانهکریمیرفسنجانکیف
۳۰۴۰۰۶۱۴۴۵رقیهتاج پوررفسنجانکیف
۳۰۴۰۰۵۴۱۴۷شیمارحمانیانارکیف
۵۴۲۹۹۶۰۰۲۰زهرارضاییرفسنجانکیف
۳۰۹۱۴۳۶۶۶۷محدثهوحیدیانرفسنجانکیف
۳۰۴۰۳۲۴۷۱۳فاطمهمیرزاییرفسنجانکیف
۳۰۵۲۱۳۷۳۳۶مریمشکری رفسنجانیرفسنجانکیف
۳۰۵۲۱۷۱۱۴۳فرزانهکربلایی حسینی نسبرفسنجانکیف
۳۰۵۲۲۵۸۹۵۸مریممحمدیان رادرفسنجانکیف
۳۰۵۰۲۶۴۴۳۸زهراسلطانی علم اباد یرفسنجانکیف
۳۰۴۰۳۷۷۹۲۲زهراحسینی شمس ابادرفسنجانکیف
۵۴۲۰۰۵۸۲۴۳محدثهیوسفیانارکیف
برچسب ها:
برگزیده حفظ حفظ قران سوره یاسین سوره یس سوری یاسین قرعه کشی قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی حفظ «سوره یس» مس سرچشمه رفسنجان یاسین یس
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان