مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) رفسنجان برگزار شد/تصاویر

  • شناسه خبر: 131037
مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) رفسنجان برگزار شد/تصاویر

در روز عاشورا ، هیئت های عزاداری شهرستان رفسنجان با حضور در امام زاده رضا (ع) سید غریب شهرستان رفسنجان به اقامه عزا و سوگواری پرداختند.

خانه » آخرین اخبار » مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) رفسنجان برگزار شد/تصاویر

به گزارش خانه خشتی ،  تصاویری را که در ادامه می بینید مربوط به عزاداری روز عاشورا با حضور هیاتهای مذهبی در امامزاده رضا(ع) سید غریب رفسنجان که طبق سنت هر ساله، جمع کثیری از مردم شهرستان رفسنجان در این مراسم شرکت میکنند

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجانحضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

حضور واحد سیار مرکز انتقال خون رفسنجان جهت دریافت خون اهدای عزادارن حسینی در روز عاشورا در محل امامزاده رضا(سید غریب) شهرستان رفسنجان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستانمراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

مراسم عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان با حضور هیئت های مذهبی شهرستان

برچسب ها:
امامزاده سید غریب رفسنجان عاشورا عاشورا حسینی در رفسنجان عزاداری روز عاشورا در امامزاده رضا (ع) سید غریب رفسنجان هیئت های عزاداری
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان