بازدید بیش از سه هزار گردشگر از بزرگترین خانه خشتی جهان در رفسنجان / تصاویر

  • شناسه خبر: 121002
بازدید بیش از سه هزار گردشگر از بزرگترین خانه خشتی جهان در رفسنجان / تصاویر

راوی بزرگترین خانه خشتی جهان در رفسنجان گفت: بیش از سه هزار گردشگر از ۲۸ اسفندماه تا سومین روز از فرودین ماه ۹۶ از این مجموعه بازدید کردند.

خانه » رفسنجان » بازدید بیش از سه هزار گردشگر از بزرگترین خانه خشتی جهان در رفسنجان / تصاویر

محمد رزاقی مدیر داخلی خانه حاج آقا علی و راوی بزرگترین خانه خشتی جهان در رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی از حضور بیش از سه هزار گردشگر در این مجموعه از ۲۸ اسفندماه تا سومین روز از فرودین ماه ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: بازدیدکنندگان از شهرهای اصفهان ، شیراز ، تبریز و کرمان برای دیدن این اثر تاریخی در محجموعه حضور داشتند.

رزاقی بیشترین بازدیدکنندگان مجموعه حاجآقا علی را از شهر اصفهان اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان تعطیلات نوروز ۹۶ بیش از ۲۰ هزار نفر از این مجموعه بازدید کنند.

مدیر داخلی خانه حاجآقا علی در رفسنجان گفت: متاسفانه اطلاع رسانی در زمینه معرفی این اثر تاریخی اندک بوده است با این حال بازدید کنندگان زیادی داشته است.

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز1396

بازدید کنندگان و مهمان های نوروزی از بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز 1396

بزرگترین خانه خشتی جهان خانه حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان نوروز ۱۳۹۶

برچسب ها:
بازدید بزرگترین خانه خشتی جهان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

  • رفسنجانی

    واقعا بنای زیبایی داره و یکی اثار دیدنی شهر ما که میتونه در کنار دره راگه و روستای اودرج. چاه دریا.غار میرزا و.............رفسنجانو به عنوان یک شهر توریستی و مقصد گردشگری معرفی کنه فقط احتیاج به همت همه رفسنجانی ها داره و تبلیغ و تبلیغ و تبلیغ
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان