این هفته نامه گلایه ها و مشکلات شهروندان را در گزارش ویژه ای آورده است .

همچنین در این شماره گفت و گوی با ثبات ترین شهردار رفسنجان، علی اکبر پورمحمدی با هفته نامه خانه خشتی کویر را می خوانید:

شماره چهارم هفته نامه “خانه خشتی کویر” منتشر شد

شماره چهارم هفته نامه “خانه خشتی کویر”