گسترش دامنه خشونت در آمریکا با حادثه ویسکانسیندو چندان شده است

  • شناسه خبر: 10428
گسترش دامنه خشونت در آمریکا با حادثه ویسکانسیندو چندان شده است

خانواده‌های آمریکایی: نازبالشمان هم استرس دارد! به گزارش  “خانه خشتی” پدیده خشونت در جامعه امریکا به حدی رسیده است که نمودارها و شاخص‌های خشونت، درگیری و کشتار دراین کشور رو به افزایش است و به باوربسیاری از کارشناسان ادامه وضعیت پیش روی جامعه امریکا را با رشد پدیده‌ای به نام «استرس کشنده و مرگ آور» […]

خانه » آخرین اخبار » گسترش دامنه خشونت در آمریکا با حادثه ویسکانسیندو چندان شده است

خانواده‌های آمریکایی: نازبالشمان هم استرس دارد!

به گزارش  “خانه خشتی” پدیده خشونت در جامعه امریکا به حدی رسیده است که نمودارها و شاخص‌های خشونت، درگیری و کشتار دراین کشور رو به افزایش است و به باوربسیاری از کارشناسان ادامه وضعیت پیش روی جامعه امریکا را با رشد پدیده‌ای به نام «استرس کشنده و مرگ آور» منطبق دانسته‌اند. این درحالی است که بسیاری از خانواده‌های آمریکایی این روزها نگران فرزندان خود و امنیت جانی و روانی در جامعه هستند و در حقیقت این نگرانی خزنده در بنیان اصلی خانواده‌های آمریکایی رخنه می کند.

اینروزهاشواهدموجوددرکشورآمریکا وبهویژهدربرخی ازایالات و شهرهای پرجمعیت این شهرنشانمی‌دهدکهجامعهآمریکا در آستانه فراگیر شدن پدیده ای به نام « استرس کشنده و مرگ آور» در بین خانواده های خود است. پدیده ای که دراثر نگرانی و اضطراب ناشی از خشونت‌های تروریستی درجامعه آمریکا درحال گسترش است.

نمودارخشونتدرخانوادهیکناهنجاریبزرگدرآمریکاستوبهحدبالاییرسیدهاست. مسائلاخلاقیومذهبیدرخانواده‌هایآمریکاییرنگباختهوزندگیماشینیوفردگراییبهگونه‌ایاستکههرفردیتنهابهخودومنافعخویشمی‌اندیشدوهمینامرسبببروزاختلافاتزیادیدرخانوادهمی‌شود. وقتیفردگراییگسترشیافت،هیچکسدربرابردیگریگذشتنمیکندوهمینامرباعثبروزخشونتمیشود.

این موج خشونت گرایی در جامعه آمریکا باعث شده است که به باور بسیاری از کارشناسان موجی از نگرانی و اضطراب در خانواده های آمریکایی نسبت به رفتارهای پرخاشگرایانه و خشونت گرایی های افراطی به وجود آید. این پدیده در اثر نبود امنیت‌های جانی و روانی به وجود آمده است. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های امریکایی هم همواره نسبت به وقوع حوادث پیش بینی نشده و خشونت آمیز در جامعه نگران هستند.

زمانی که رسانه ها ابزار خشونت می شوند

بسیاری از برنامه‌هایرسانه‌هایآمریکا،جنبهبازرگانیوتبلیغاتیداردبنابرایناخلاقوآموزشموضوعاصلیآنهانیستوچونمسائلاخلاقیبهصورتآموزشیدررسانه‌هاوخانوادهمطرحنمی‌شودبنابراینجوانانونوجوانانبهسویبزهکاریسوقمی‌یابندواینمسائلدرمحیطیایجادمی‌شودکهنهادخانوادهگسیختهاست. دربرخیایالاتآمریکاداشتناسلحهدرخانوادهامریعادیاست.

شاید ذکر برخی از رویدادهای تلخ در جامعه امریکا و بیان مصادیقی درباره رشد پدیده خشونت در جامعه آمریکا برای درک بهتر مطلب خالی از لطف نباشد.

********************************************************************************************************

حادثه                               تاریخ               تعداد قربانیان       منطقه وقوع                  محلوقوع

گروگانگیری     ۱۵/۵/۱۳۹۱۷ نفرویسکانسینآمریکایکیازمعابدسیک‌ها

تیراندازی                   ۵/۵/۱۳۹۱                        ۱۰ نفر           ایالتکلورادویآمریکاسالنسینمایی

گروگانگیری                ۱۴/۹/۱۳۹۰                       ۲۰ نفر          ایالات تگزاس آمریکا مدرسه

گروگانگیری                ۱۰/۴/۱۳۹۰                         ۵ نفر            ایالات کلورادوی آمریکا        مدرسه

گروگانگیری                 ۱۹/۱۱/۱۳۹۰                      ۱۵ نفر             ایالات کارولینا                   مدرسه

علاوه بر مواردی که در جدول بالا اشاره شده است، حوادث و رویدادهایی هم در ارتباط با خشونت در آمریکا از جمله سرقت از بانک، اذیت و آزار شهروندان در امکان خرید و فروش و …هم در پرونده خشونت های جامعه آمریکا مشاهده می‌شود.

سئوال پایانی :

به نظر شما برای جامعه آمریکا با این شرایط در آینده چه وضعیتی را می توان متصور بود و این جامعه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟!

 *کارشناس اجتماعی*

 مژگان جعفری

برچسب ها:
با حادثه ویسکانسیندو چندان شده است خشونت در آمریکا دامنه گسترش
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان