60 میلیارد ریال در احداث پروژهای عمرانی توسط مردم هزینه شده است